مشارکت عمومی - خصوصی مبانی نظری و مطالعات موردی
دکتر موسی احمدی، سید محسن موسوی

دانشگاه امام صادق (ع) /1393/ چاپ دوم

مفهوم اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح می‌گردد که کشور زیرساخت‌های خود را مستقل از هرگونه وابستگی به منافع بین‌المللی احداث نماید. این استقلال‌ می‌تواند از طریق بکارگیری تخصّص، تجربه و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در کنار نظارت بخش عمومی بدست آید.» کتاب حاضر در دو بخش کلّی در قالب ترجمه و تألیف، به مرور اجمالی مبانی نظری و بیان نمونه‌های واقعی از مشارکت عمومی ـ خصوصی پرداخته است. نمونه‌های اجرایی اشاره شده در کتاب به همراه مبانی نظری آن، فرصت مناسبی را برای دانشجویان و علاقمندان به حوزة مشارکت عمومی ـ خصوصی فراهم می‌کند.