کتاب زرد ساختمان: قرادادهای ساختمانی و تأسیساتی 1
علیرضا پوراسد

قیمت 12.000 تومان- انتشارات فدک ایساتیس

در این کتاب می خوانید :
بیمه تمام خطر پیمانکاری
سقف کاذب
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
نقشه برداری
پیمان مدیریت
و .....