اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (راهنمای عملی)
سوفي ويتر- تيم اِن سور- ماتيو جووِت- روبين تامپسن/ دکتر ابوالقاسم پوررضا

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی / 1392/ چاپ سوم

اين كتاب يكي از معدود منابع موجود در عرصه اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه است. اين كتاب براي دوره هاي كوتاه مدت آموزش اقتصاد بهداشت براي كاركنان رده هاي مختلف بهداشتي تهيه شده است و مطالعه آن براي افراد غير متخصص نيز چندان دشوار نخواهد بود، لذا افراد با نيازهاي مختلف و سوابق متفاوت (حتي بدون آموزش رسمي در عرصه اقتصاد بهداشت) مي توانند از آن استفاده كنند.