مشارکت عمومی خصوصی
حمید جاودانی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی / 1392/ چاپ اول

كتاب سرشار از نكاتي در قلمرو گونه‌شناسي قراردادها و مسائل فني مربوط به آنهاست، كه به ويژه براي سوداگران بخش خصوصي و همتايان آنها در بخش عمومي مي‌تواند راه‌گشا باشد. از ديگر نكات آن، چكيده‌سازي و فهرست‌بندي اين نكته‌هاست، كه راه را بر زيادهگويي و دشوارنويسي سد كرده است. به گونه‌اي كه خواننده با گستره فراخي از اطلاعات و فنون بي واسطه آشنا مي‌شود كه مي‌تواند در كنش‌هايي از اين دست، به راحتي مورد استفاده قرار گيرند. از اين رو كتاب، راه را براي كساني كه خواهان كاربست چنين مشاركت‌هايي، با چنين رويكردهايي هستند، هموار و آسان مي‌كند.