سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی طرح در ایران
دکتر مرتضی نصیری

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی / 1393/ چاپ اول

سرمايهگذاران خارجي قبل از اقدام به سرمايهگذاري در ايران مطالعات دقيقي در خصوص امكانات توفيق در اجراي طرح انجام ميدهند كه بخش‌هاي مهمي از اين مطالعه را آشنايي با نظام حقوقي در ايران تشكيل مي‌دهد. مولف در طي ساليان متمادي تجربه با يك سلسله سوالات اساسي در مورد نحوه تشكيل شركت، مديريت شركت، تامين منابع مالي سرمايه‌گذاري و معاملات و قراردادهاي تجاري در ايران- مقررات بانكي، قوانين مربوط به حمايت از سرمايه هاي خارجي- قوانين رهني، مقررات مالياتي و همچنين قانون حاكم بر قراردادها و داوري در ايران مواجه شده و به مسئوليت خود پاسخ‌هايي به اين سئوالات اساسي داده شده است. اين كتاب مختصري به زبان انگليسي نوشته شده و توسط خود مولف به فارسي ترجمه شده است و به صورت مقاله‌اي در معرفي مباني حقوق در ايران با در نظر گرفتن سئوالات طرح شده تدوين گرديده است. طبيعتاً براي علاقمندان به حقوق سرمايه‌گذاري در ايران كم سابقه و با ارزش كاربردي زياد است.