کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری
دکتر جواد حداد - مهندس حمید حسین زاده


این کتاب، تألیف مشترک دکتر جواد حداد «مدرّس مقطع دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه‌های کشور و عضو وابسته فدراسیون بین‌المللی انجمن مهندسان مشاور (فیدیک)» و مهندس حمید حسین‌زاده «مدرّس دوره‌های عالی آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی و عضو اسبق کارگروه تدوین ضوابط و قراردادهای همسان شورای هماهنگی تشکل‌های احداث و عضو کارگروه تدوین شرایط عمومی پیمان شهرداری تهران» است که، توسط انتشارات حقوقی دادگستر، در اسفند ماه 1395 برای اولین بار در کشور، به چاپ رسیده است. استاد ابراهیم اسماعیلی هریسی «وکیل دادگستری و تنها مولف مبانی حقوق پیمان در کشور»، همچنین دکتر خورخه دیازپادیا «رئیس اسبق فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور» دیباچه‌ای بر این کتاب افزوده و مطالعۀ آن را به متخصصان مهندسی و حقوقی فعال در عرصۀ قراردادها توصیه نموده‌اند. در شرح پشت جلد کتاب موصوف، چنین آمده است که: پیچیدگی‌های خاص طرح‌های مهندسی، عمرانی و صنعتی در عصر حاضر و نقش عوامل درگیر، اعم از کارفرما، مجری، مدیر طرح، مشاور و پیمانکار در پروژه‌های موصوف، تردیدی در اهمیت بهره‌گیری از اسناد و قراردادهای همسان (تیپ) یا استاندارد که، سعی در شفاف‌سازی، تنظیم، تسریع و تسهیل روابط قراردادی در این‌گونه طرح‌ها دارند، باقی نمی‌گذارد. بنابراین، کتاب حاضر، با رویکرد ترسیم خطوط کلی نگرش تطبیقی به حقوق قراردادهای صنعت، احداث و انرژی، در سه دفتر «نظامات حقوقی»، «اسناد و قراردادهای همسان فراملی و بین‌المللی»، و «اسناد و قراردادهای همسان ملی»، ضمن معرفی مراجع داخلی و خارجی تدوین نمونه‌های قراردادی، به تبیین ارتباط منطقی اسناد و قراردادهای پیش‌گفته، با هدف روشن‌گری امر، نزد قضات، وکلاء و حقوقدانان، همچنین متخصصان عرصه‌های مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت، پرداخته است. در یک جمله این کتاب، لوحه و هادی افرادی است که، قصد ورود به عرصۀ فعالیت‌های قراردادی در حوزۀ صنعت، احداث و انرژی را دارند و یا مشغول چنین فعالیت‌هایی می‌باشند.