مدیریت قرارداد
علیرضا میلانی زاده - لیلا دادگری

قیمت 15.000 تومان- انتشارات میلان افزار- نوبت چاپ : 1

مدیریت قرارداد از مطالعات اولیه هر پروژه و هر پروسه کاری شروع و در زمان اجرای آن و حتی در زمان اتمام آن نیاز به مدیریت راهبردی و کنترل و نظارت دارد. در فصل اول این کتاب تعاریف قرارداد و مدیریت قرارداد، توانمندی های مدیریت قرارداد، نقش و عوامل موفق در مدیریت قراردادها ذکر شده است همچنین در فصول بعدی به انواع قراردادها و قراردادهای عمرانی و تفاوت انها و انواع قراردادهای مهندسی و بین المللی و شیوه های اجرایی و روشهای انتخاب آنها پرداخته است. در فصول بعدی نیز چگونگی برنامه ریزی قرارداد و گام های هشت گانه، چگونگی اجرا و کنترل قرارداد و تغییرات و خاتمه یک قرارداد اشاراتی شده است.