قراردادهای طرح و ساخت E.P.C
علیرضا میلانی زاده - لیلا دادگری

قیمت 18.000 تومان- انتشارات میلان افزار- نوبت چاپ : 1

این کتاب به تشریح قراردادهای طرح و ساخت با در نظر گرفتن EPC و TURNKEY پرداخته و پس از آن به بررسی این قراردادها می پردازد ، با توجه به اهمیت قراردادهای طرح و ساخت در پروژه های بزرگ نیاز به این کتاب بیشتر دیده می شود . این مجموعه می تواند هر چه برای آشنایی با قراردادهای طرح ساخت نیاز است در اختیار شما قرار دهد .