شرایط عمومی و خصوصی پیمان (بایدها، نبایدها و چراها)
علیرضا میلانی زاده

قیمت 18.000 تومان- انتشارات میلان افزار- نوبت چاپ : 2

موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان در واقع یک قرارداد اداری می باشد با این حال برای قراردادهای غیراداری نیز مورد استفاده غیرمعقول قرار می گیرد به همین جهت کلیه بایدها و نبایدها و همچنین سوالات طرح شده از معاونت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و پرسش های مربوطه در کتاب حاضر گردآوری و تالیف شده است تا بتواند در جریان انعقاد قرارداد و پس از آن موجب رفع ابهامات یا سوالاتی باشد که ذهن طرفین را مشغول نموده و همچنین در زمان بروز اختلاف راهنمایی باشد برای انتخاب سمت و سو و برگزیدن انتخاب قانونی و مورد تأیید قانون گذاران و نگارندگان این شرایط و موافقتنامه. با مطالعه این کتاب می توانید به دانش قراردادی خود افزوده و همچنین از سوالات و نکته های اعلام شده در قراردادهای EPC,PC,C و قراردادهای مهندسین مشاور عامل چهارم، طرح و ساخت غیرصنعتی بهره مند شوید.