کتاب زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 2
علیرضا پوراسد

قیمت 12.000 تومان- انتشارات فدک ایساتیس

در این کتاب می خوانید :
مشارکت در ساخت
دکوراسیون داخلی
سنگ کاری
کاشی کاری
الزامات عمومی ساختمان
موتورخانه
و......