آشنایی با مناقصات و معاملات دولتی و الزامات آن-1

1399/7/7

سلسه نشست های کسب و کار دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری