موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی واژه نامه -اجزاء و سامانه ها قسمت 1- ساختار و پوشش خارجی
ICS_Code: 01/040/27. 27/020
ICS_T1 : موتورهای احتراق
14113-1
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد