سوخت های زیستی جامد -تعیین مقدار رطوبت -روش خشک کردن در آون -قسمت 2- رطوبت کل -روش ساده شده
ICS_Code : 27/190.75/160/10
ICS_T1 : سوخت زیستی
20822-2
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد