نمک زدایی نفت خام -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید
ICS_Code : 27/010.75/040
ICS_T1 : نمک زدایی-نفت خام
19579
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد