کاشتنی های قلبی -عروقی و سامانه های برون تنی -مدار خونی برون تنی برای همودیالیز کننده ها، همودیافیلترها، هموفیلترها
ICS_Code : 11/040/40
ICS_T1 : کاشتنی -قلب-عروق
INSO-ISO-8638
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد