کاشتنی های قلبی عروقی -پروتزهای دریچه قلبی -قسمت 3-دریچه قلبی قرار گرفته به روش ترانس کاتتر
ICS_Code : 11/040/40
ICS_T1 : کاشتنی قلبی
INSO-ISO-5840-3
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد