آزمون غیر مخرب -رادیوگرافی محاسباتی صنعتی با صفحات تصویر برداری فسفر ذخیره سازی -قسمت 1- طبقه بندی سامانه ها
ICS_Code : 19/100
ICS_T1 : رادیوگرافی
INSO-ISO 16371-1
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد