تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-22-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات لیزری تشخیصی -درمانی ،آرایشی و جراحی
ICS_Code : 97/220/40
ICS_T1 : تجهیزات الکتریکی- پزشکی
INSO-IEC 60601-2-22
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد