تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-16-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و کارایی الزامی تجهیزات همودیالیز ، همودیافیلتراسیون و هموفیلتراسیون
ICS_Code : 11/040/01
ICS_T1 : تجهیزات پزشکی
INSO-IEC 60601-2-16
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد