این استاندارد در اجلاسیه شماره 483 مورخ 26/11/93 باطل گردیده و جایگزین آن استانداردشماره 19427 میباشد
ICS_Code : 11/180/10
ICS_T1 : مراقبت های پزشکی
2463
1363
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد