ارتعاش مکانیکی -آستانه های درک ارتعاش لمسی برای ارزیابی اختلال در کارکرد عصب-قسمت 2- تحلیل و تفسیر اندازه ها در نوک انگشتان
ICS_Code : 13/160
ICS_T1 : ارتعاش-استانه درک
20463-2
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد