ارتعاش مکانیکی -آستانه های درک ارتعاش لمسی برای ارزیابی اختلال در کارکرد عصب-قسمت 1- روش های اندازه گیری در نوک انگشتان
ICS_Code : 13/160
ICS_T1 : آستانه درک-ارتعاش
20463-1
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد