شوک و ارتعاشات مکانیکی -آزمون های تحریک سرد برای ارزیابی عملکرد عروق محیطی -قسمت 2- اندازه گیری و ارزشیابی فشار خون سیستولیک انگشت
ICS_Code : 13/160
ICS_T1 : شوک -ارتعاشات
20341-2
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد