شوک و ارتعاشات مکانیکی -اندازه گیری و ارزیابی شوک های تکی منتقل شده از ماشین های نگه داشته شده و هدایت شونده با دست ، به سیستم دست و بازو
ICS_Code : 13/160
ICS_T1 : شوک-ارتعاش
20338
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد