قابلیت دسترسی -کاربرد بریل در نشانه گذاری،وسایل و تجهیزات
ICS_Code : 11/180/30
ICS_T1 : تجهیزات-مهندسی-پزشکی
19494
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد