کاشتنی های جراحی -اندازه گیری پتانسیل مدار باز برای ارزیابی رفتار خوردگی مواد فلزی قابل کاشت و وسایل پزشکی مورد استفاده در زمان طولانی
ICS_Code : 11/040/40
ICS_T1 : کاشتنی جراحی
19394
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد