پینت بال-پرکردن و جابجایی ایمن سیلندرهای نیتروژن یا هوای فشرده مورد استفاده در پینت بال -آیین کار
ICS_Code : 97/220/40.23/020/30
ICS_T1 : پینت بال-سیلندر
18703
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد