کاشتنی های جراحی -کلسیم فسفات ها-قسمت 3- جایگزین های استخوانی هیدروکسی آپاتیت و بتا تری کلسیم فسفات
ICS_Code : 11/040/40
ICS_T1 : کاشتنی جراحی
17058-3
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد