دیر گدازها-اندازه گیری انبساط حرارتی و خزش دیر گدازهای تحت بار در دمای اتاق -روش آزمون
ICS_Code : 81/080
ICS_T1 : دیر گدازها
17057
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد