اپتیک و فوتونیک-روش های آزمون محیطی-قسمت 22- سرما،گرمای خشک یا تغییر دما ترکیب شده با ارتعاشات ضربه ای یا تصادفی
ICS_Code : 37/020/00
ICS_T1 : اپتیک -فوتونیک
16864-22
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد