آلژینات های مورد نظر برای کاربرد در محصولات زیست پزشکی و محصولات پزشکی حاصل از مهندسی بافت -راهنما
ICS_Code : 11/040/40
ICS_T1 : آلژینات -زیست
16485
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد