صندلی های چرخ دار -قسمت 6- تعیین حداکثر سرعت، شتاب افزایشی و شتاب کاهشی صندلی های چرخ دار الکتریکی
ICS_Code : 11/180
ICS_T1 : صندلی چرخ دار
10044-6
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد