قانون الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی بـرای ایـجاد دالان اروپا- قفقاز- آسیا و موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی»
-
97/48879
1387/08/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد