معیار های طراحی خط لوله تامین آب در آمریکا
DESIGN CRITERIA RED RIVER VALLEY WATER SUPPLY PROJECT NEEDS AND OPTIONS STUDY ELEMENT DRAFT PRESENTED TO U.S. DEPARTMENT OF INTERIOR BUREAU OF RECLAMATION DAKOTAS AREA OFFICE
***
2005/05/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد