معیار های طراحی خط لوله انتقال گاز طبیعی
natural gas transmission pipeline design criteria - Kenai – Kachemak Pipeline Project Design Basis and Criteria
***
2002/07/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد