درگیری بین تورهای ماهیگری بزرگ (تراول )و خط لوله
RECOMMENDED PRACTICE - DET NORSKE VERITAS - DNV-RP-F111 - INTERFERENCE BETWEEN TRAWL GEAR AND PIPELINES
***
2010/10/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد