آیین نامه Hydrogen Piping and Pipelines-B31
The American Society of Mechanical Engineers - Hydrogen piping and pipelines - ASME Code for Pressure Piping-B31
***
2008/12/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد