ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک
وزارت نیرو - مصوبه وزیر - شماره: 95/14273/30/100
14273
1395/02/19
متن ضابطه


شماره: 95/14273/30/100

تاریخ: 1395/2/19

پیوست:

 

بسمه تعالی

 

مصوبه وزیر

 

موضوع مصوبه: ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک

مستندات قانونی: ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تصویب‌نامه شماره ۱53440/ت 52375 هـ مورخ 1394/11/21 هیئت‌وزیران، ماده 62 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بندهای (الف)، (د)، (هـ) و (ز) ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو و مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران

در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو، نرخ پایه خرید تضمینی برق از انواع نیروگاه‌های غیردولتی تولید برق از منابع تجدید پذیر و پاک به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:سقف ظرفیت نیروگاه‌های مزرعه بادی و خورشیدی بزرگ با رعایت بند ۸ این مصوبه تعیین می‌گردد۱. قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های موضوع این ابلاغیه برای یک دوره بیست‌ساله با نرخ‌های پایه یادشده منعقد می‌گردد، که در سال‌های قرارداد بر اساس ضریب موضوع ماده (۳) تصویب‌نامه هیئت‌وزیران تعدیل می‌شود.

 تبصره ۱ : نرخ قرارداد برای کلیه نیروگاه‌های موضوع این ابلاغیه به‌جز نیروگاه‌های بادی، از ابتدای ده‌ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (۳) تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در عدد ۰/۷ ضرب می‌شود.

 تبصره ۲: نرخ قرارداد برای نیروگاه‌های بادی که در دوره ده‌ساله اول دارای ضریب تولید ۴۰ درصد و بیشتر باشند، از ابتدای دوره ده‌ساله دوم تا پایان قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (۳) تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در عدد ۰/۴ و برای نیروگاه‌های با ضریب تولید کمتر از ۲۰ درصد در عدد ۱ و برای نیروگاه‌های با ضریب تولید بین ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد در عددی متناسب ضرب می‌شود.

 ۲. برای نیروگاه‌های متصل به شبکه توزیع، موضوع تبصره (۳) ماده (۲) تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، نرخ خدمات انتقال به نرخ پایه افزوده می‌گردد.

 ۳. دوره بیست‌ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را شامل می‌شود. در طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق و پس‌ازآن، سرمایه‌گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرارداد دوجانبه، بورس انرژی، بازار برق و یا هر قالب دیگر مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود. صادرات برق نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک پس از دریافت مجوز جداگانه امکان‌پذیر است.

 ۴. نرخ پایه خرید تضمینی برق از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل احداث می‌شوند، متناسبا حداکثر تا ۳۰ درصد بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۶) تصویب‌نامه هیئت‌وزیران افزایش می‌یابد.

 ۵. نرخ پایه خرید تضمینی برق در مواردی که متقاضی اقدام به انعقاد بیش از یک قرارداد احداث نیروگاه تجدید پذیر می‌نماید، با شرایط زیر تعیین می‌گردد:

 الف- در اراضی واقع در یک پلاک اصلی و یا اراضی مجاور در دو پلاک اصلی مجاور، نرخ پایه خرید از هر نیروگاه بر اساس مجموع ظرفیت پروانه‌ها تعیین می‌گردد.

 ب- نرخ خرید از نیروگاه‌های متعلق به یک متقاضی که به یک پست انتقال (و یا فوق توزیع) بلافصل غیراختصاصی متصل شوند، بر اساس مجموع ظرفیت آن‌ها تعیین می‌گردد.

 ج- در موارد خارج از موضوع‌بندهای "الف" و "ب"، نرخ خرید برق هر نیروگاه مستقل از سایر نیروگاه‌ها و بر اساس ظرفیت همان نیروگاه تعیین می‌گردد. درهرصورت یک متقاضی می‌تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را در اختیار داشته باشد. اعطای پروانه برای احداث نیروگاه‌های بعدی منوط به آغاز بهره‌برداری تجاری از نیروگاه‌های موضوع پروانه‌های احداث قبلی خواهد بود.

تبصره ۱- اگر در طول دوره قرارداد مشخص شود که هر یک از بندهای "الف" و "ب" رعایت نشده است، قرارداد خرید برق از نیروگاه بر اساس نرخ کمتر اصلاح‌شده و فروشنده ملزم به استرداد وجوه مازاد دریافتی به‌عنوان مطالبات خریدار وفق قرارداد خواهد بود.

 تبصره ۲- اشخاص حقوقی که سهامدار مشترک داشته باشند و نیز اشخاص حقیقی سهامدار اشخاص حقوقی، یک متقاضی محسوب می‌شوند.
تبصره ۳درصورتی‌که ابلاغ قرارداد جدید پس از تحقق بهره‌برداری تجاری از قراردادهای قبلی صورت پذیرد، حتی در صورت شمول شرایط موضوع‌بندهای "الف" و "ب"، نرخ پایه خرید برق در قرارداد جدید صرفا بر اساس ظرفیت نیروگاه جدید تعیین می‌گردد.
۶. تقاضای خرید تضمینی برق از سوی نیروگاه‌هایی که با استفاده از منابع مالی بلاعوض دولتی احداث‌شده‌اند، ممنوع است. سرمایه‌گذار باید تضمین و تعهد کند که از منابع مالی بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه استفاده نکرده است.

 ۷. نرخ‌های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می‌شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر ۳۰ ماه برای انواع زیست‌توده، زمین‌گرمایی و آبی کوچک، حداکثر ۲۴ ماه برای انواع بادی و بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی، توربین‌های انبساطی و حداکثر ۱۸ ماه برای سامانه پیل‌های سوختی و حداکثر ۱۵ ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره‌برداری تجاری برسد. در صورت تاخیر، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هرکدام که کمتر باشد، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

 تبصره ۱: در صورت تاخیر در بهره‌برداری تجاری از نیروگاه به مدت حداکثر ۹ ماه نسبت به زمان‌های مذکور، سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق مجاز است قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه را فسخ و پروانه احداث آن‌ها را لغو و برای استرداد اراضی دولتی که برای احداث نیروگاه در نظر گرفته‌شده است، از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید. در صورت بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه، ظرفیت پروانه احداث و قرارداد متناسبا تقلیل یافته و باقیمانده اراضی دولتی مسترد می‌گردد.

 تبصره ۲: سرمایه‌گذارانی که قرارداد آن‌ها از سوی سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق فسخ می‌شود، تا دو سال پس از ابلاغ فسخ، درخواست قرارداد جدید آن‌ها موردبررسی قرار نمی‌گیرد.

 ۸. وزارت نیرو سیاست توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک به میزان حداکثر ۲۰۰۰ مگاوات در سال توسط بخش غیردولتی را دنبال می‌کند. سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق موظف است تمهیدات متناسب برای تحقق این سیاست را اتخاذ نماید.
۹. وزارت نیرو سیاست کاهش تدریجی نرخ‌های خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک را به‌صورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه‌ها در کشور و با در نظر گرفتن منابع مالی قابل تامین دنبال می‌کند. کاهش نرخ صرفا در قراردادهای جدید اعمال خواهد شد.

لازم به ذکر است خرید برق از سامانه پیل‌های سوختی منوط به ذخیره برق تولیدی از سایر مولدهای تجدید پذیر در محل تولید برق آن مولدها می‌باشد.

 

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه