آیین نامه تضمین معاملات دولتی
وزارت امور اقتصاد و دارایی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - مصوبه هیأت وزیران - شماره: 123402/ت50659ه
123402
1394/09/22
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد