چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی - جزوه شماره 1 - بازنگری 1
01
1395/06/01
متن ضابطه


چهارچوب گزارش توجیهی فنی مالی در پروژه‌هایBOO,BOT,ROT (نشریه شماره 01)

 


سخن اول

یکی از الزامات واگذاری پروژه‌های زیرساختی به بخش غیردولتی از طریق روش‌های متنوع مشارکتی، تهیه گزارش توجیهی فنی- مالی پروژه، به‌عنوان ابزار تصمیم‌گیری محسوب می‌گردد.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه گزارش مذکور، کمیته‌ای متشکل از برخی صاحب‌نظران و کارشناسان امر تشکیل و "چهارچوب گزارش توجیهی فنی- مالی در پروژه‌های BOO/BOT/ROT" در قالب نشریه شماره (01) و "راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه‌های" BOO/BOT/ROT در قالب نشریه شماره (03) تهیه گردید.

در نشریه شماره (01) چکیده‌ای از اطلاعات به‌روز شده پروژه با سرفصل‌های مشخص درج گردیده و تلاش تهیه‌کنندگان آن طراحی جداول، نمودارها و سؤال‌هایی بسیار شفاف بوده که با تکمیل آن‌ها امکان تصمیم‌گیری توسط مدیران را برای واگذاری یک پروژه در بخش آب و فاضلاب تسهیل می‌نماید.

نشریه (03) به‌عنوان راهنمایی برای تکمیل جداول، نمودارها و سؤال‌های مالی نشریه (01) است که در کنار اطلاعات فنی احصا شده از گزارش مشاور فنی پروژه، می‌تواند گزارش توجیهی فنی- مالی پروژه‌های قابل‌واگذاری را تکمیل نماید. هدف نشریه (03) ارائه مراجع قانونی و مستندات موردنیاز و نحوه محاسبات مالی با در نظر گرفتن شرایط و نوع پروژه‌ها به‌منظور ایجاد شفافیت و یکسان‌سازی روش‌های تخمین و محاسبات مالی پروژه‌های مذکور می‌باشد.

بر خود لازم می‌دانم، از تمامی افرادی که در جلسه‌های تهیه و تدوین این مجموعه شرکت نموده‌اند و اسامی آن‌ها در انتهای این نشریه درج‌شده است، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

ارتقا سطح آگاهی متخصصان و ذینفعان و تجربه‌های حاصل از قراردادهای منعقده، بازنگری دوره‌ای مطالب این نشریه‌ها و تهیه ویرایش‌های جدید را الزامی می‌نماید. در این راستا باکمال تواضع خواهشمندم ما را در شناخت نقاط ضعف و بهره‌گیری از روش‌های بهبود مطالب یاری رسانده و از نظرات خود بهره‌مند سازید، تا همان‌گونه که پیشنهادهایتان مشوق ما در تهیه این نشریه‌ها بوده، نظرها و انتقادهای شما راهگشای ادامه استوارتر این مسیر باشد.


سیدحمیدرضا کشفی- زمستان 1395


 

گزارش توجیهی احداث/ نوسازی و تکمیل پروژه

به روش BOT,BOO,ROT .......................... شهر/ مجتمع روستای ......................


1-سابقه پروژه

-تاریخ و شماره مجوز دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی آبفای کشور:

-تاریخ تهیه گزارش توجیهی پروژه:

-عنوان دستگاه اجرایی:

-موضوع پروژه:

-مهندس مشاور تهیه‌کننده گزارش توجیهی پروژه:

-تاریخ تهیه گزارش توجیهی پروژه:

-مهندس مشاور مطالعات مرحله اول پروژه:

-تاریخ و شماره مصوبه مطالعات مرحله اول از دفتر مطالعات و برسی های فنی آبفای کشور:

-مهندس مشاور مطالعات مرحله دوم (در صورت وجود):

-شماره و تاریخ مصوبه مطالعات مرحله دوم از دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی آبفای کشور (در صورت وجود):

-شماره و تاریخ مجوز سارمان محیط‌زیست:

-وضعیت تملک اراضی موردنیاز پروژه:

 

2-وضعیت موجود و ضرورت اجرای پروژه

 

3-مبانی و مفروضات و اطلاعات‌پایه‌ای پروژه

- سال مبنای پروژه بر اساس وضعیت موجود:

- سال شروع عملیات اجرایی پروژه:

- مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده برای احداث پروژه: .......................... ماه

- جمعیت تحت پوشش، مصرف سرانه، ضرایب مصرف و نیاز آبی:


1- بر اساس آخرین اطلاعات و بررسی‌های بروز شده سرمایه پذیر یا مشاور طرح

2- در خصوص طرح‌های فاضلاب، سرانه فاضلاب به همراه سرانه نشتاب و رواناب نیز به جداول فوق اضافه می‌گردد.

 

- سیمای پروژه (از محل تأمین تا محل مصرف):

- نقشه موقعیت پروژه (شامل تأسیسات موجود و طرح پیشنهادی به روش BOO.BOT,ROT):

- ظرفیت تأسیسات در بخش‌های مختلف همراه با پیش‌بینی توسعه‌های آتی مصوب برای تأسیسات آب یا فاضلاب باید به شرح جداول ذیل ارائه شود:4- مشخصات اجزای مختلف پروژه و تعیین بخش‌هایی که امکان اجرای آن به روش BOO, BOT, ROT  فراهم می‌باشد

[دستگاه اجرایی با توجه به پروژه درخواستی اطلاعات مربوطه را تکمیل می‌نماید]

- در پروژه‌های آب‌رسانی:

- محل تأمین آب (سد/ آبگیر/ چاه): ..................................... و فاصله تا محل مصرف ................................... کیلومتر

شرایط تخصیص آب در افق- لیتر بر ثانیه (متوسط سالانه)


اگر احداث این تأسیسات می‌تواند جزء حدود کار سرمایه‌گذار قرار گیرد، شرایط آن توضیح داده شود:

- اگر این تأسیسات در حال اجرا می‌باشد (از محل اعتبارات ......................)، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته):

- اگر تأسیسات تأمین آب موجود می‌باشد و ملاحظات فنی، اجرایی جهت بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد، شرایط آن اعلام گردد:

- مشخصات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب تأمین‌شده اعلام شود:

 

           مشخصات تأسیسات انتقال آب (خام/ شرب):

- ثقلی/ تحت‌فشار قطر خط: mm .................... طول خط: KM .....................، تعداد ایستگاه پمپاژ: ........................... واحد و حجم مخازن: .............................. مترمکعب اگر احداث این تأسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود:


     توضیح: از سال مینای پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد سرمایه‌گذاری بیش از دوره طرح می‌باشد، تا پایان دوره قرارداد پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذار) به‌صورت سالیانه ذکر گردد:

 

- اگر این تأسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات .........................)، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف):

- اگر این تأسیسات موجود می‌باشند و شرایط و ملاحظات فنی و اجرایی در بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد، اعلام شود:

 

مشخصات تأسیسات تصفیه آب:

نوع فرآیند: ................... ظرفیت: ........................... مترمکعب در شبانه‌روز و فاصله تا محل مصرف: KM .......................

اگر احداث این تأسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود:- اگر ملاحظاتی در خصوص محل تصفیه آب/ فرآیند تصفیه/ مشخصات آب/ شرایط تملک زمین/ تأمین برق و ... وجود دارد، اشاره شود:

- اگر این تأسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات ........................)، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود

- اگر این تأسیسات موجود می‌باشند و شرایط و ملاحظات فنی و اجرایی در بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد اعلام شود:

 

مشخصات تأسیسات ذخیره و انتقال آب تصفیه‌شده (ثقلی/ تحت‌فشار/ تعداد و ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ/ تعداد و حجم مخازن/ قطر و مشخصات خط/ تأسیسات کنترلی):

 

اگر احداث این تأسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود:- اگر این تأسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات ......................)، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف):

- اگر این تأسیسات موجود می‌باشند و شرایط و ملاحظات فنی و اجرایی در بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد اعلام شود:

 

 

     مشخصات تأسیسات توزیع آب (طول، قطر، زون‌های فشاری، تجهیزات کنترلی، مخازن ذخیره و ...):

     اگر احداث این تأسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود:


- اگر این تأسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات ......................)، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف):

- اگر این تأسیسات موجود می‌باشند و شرایط و ملاحظات فنی و اجرایی در بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد اعلام شود:

 


        آیا امکان احداث تأسیساتی در پروژه وجود دارد که موجب درآمدزایی یا کاهش قیمت تمام‌شده برای سرمایه‌گذار گردد؟

 

        آیا امکان ارائه مجوز فروش بخشی از آب انتقالی/ آب تصفیه‌شده یا حق امتیاز خاصی به سرمایه‌گذار وجود دارد؟

 

       جمع‌بندی سناریوهای مختلف پیشنهادی مشاور و انتخاب روش BOO, BOT, ROT:

- سناریوهای انتقال آب خام:

- سناریوهای تصفیه آب:

- سناریوهای انتقال آب تصفیه‌شده:

- سناریوهای توزیع آب:

 

در پروژه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب:

       مشخصات تأسیسات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب (طول، قطر، جنس، تعداد انشعابات و ...):

- اگر احداث این تأسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود:- اگر این تأسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات ........................)، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف):

- اگر این تأسیسات موجود می‌باشند و شرایط و ملاحظات فنی و اجرایی بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد اعلام شود (میزان فاضلاب موجود، تعداد انشعابات نصب‌شده، برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه آتی و ...):مشخصات تأسیسات تصفیه فاضلاب (وضعیت موجود، نوع فرآیند، کیفیت پساب خروجی و ...):

- وضعیت تأسیسات تصفیه موجود (ظرفیت/ نوع فرآیند/ مشکلات/ پتانسیل‌ها):

- اگر احداث یا ارتقای این تأسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (شماره و تاریخ مجوز ضرورت ارتقای تصفیه‌خانه دریافتی از معاونت بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور .................................)


- فرآیند تصفیه:

- تعداد مدول:

- تعداد خط جریان در هر مدول:

- میزان برق مصرفی:

- کیفیت پساب خروجی:

- منبع پذیرنده پساب:

- آیا جهت انتقال پساب خروجی تصفیه‌خانه تا منبع پذیرنده نیاز به تأسیسات خاصی است؟ توضیح داده شود:

- آیا الزامات فنی و اجرایی پروژه بر اساس مصوبه دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور لحاظ شده است؟ توضیح داده شود:

- آیا الزامات زیست‌محیطی پروژه بر اساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت از محیط‌زیست لحاظ شده است؟ توضیح داده شود:

- آیا برنامه‌ریزی اجرایی در خصوص تکمیل خطوط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سال‌های آتی، میزان فاضلاب پیش‌بینی‌شده در جدول فوق را پوشش می‌دهد؟ (این برنامه‌ریزی باید شرایط واقعی همخوانی داشته باشد)

- اگر ملاحظاتی در خصوص محل تصفیه‌خانه/ فرآیند تصفیه/ مشخصات پساب/ مشخصات فاضلاب ورودی/ شرایط تملک زمین/ تأمین برق/ شرایط استفاده از پساب و ... وجود دارد اشاره شود:

 

مشخصات تأسیسات انتقال پساب (ثقلی/ تحت‌فشار/ تعداد و ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ/ تعداد و حجم مخازن/ قطر و مشخصات خط/ تأسیسات کنترلی):

اگر احداث این تأسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود:- اگر این تأسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات ...............)، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف):

- اگر این تأسیسات موجود می‌باشند و شرایط و ملاحظات فنی و اجرایی در بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد اعلام شود:

 

       جمع‌بندی سناریوهای مختلف پیشنهادی مشاور و انتخاب روش BOO, BOT, ROT:

- سناریوهای شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب:

- سناریوهای تصفیه فاضلاب:

- سناریوهای انتقال پساب:

 

5- حدود کار تعریف‌شده برای سرمایه‌گذار

- احداث/ ارتقای تأسیسات (در صورت نیاز در سناریوهای مختلف):

- تأمین زمین موردنیاز پروژه:

- تأمین برق/ انرژی موردنیاز در دوره ساخت و بهره‌برداری:

- احداث جاده‌های دسترسی:

- تأمین آب خام/ فاضلاب:

- طول دوره احداث (اگر مرحله‌بندی اجرایی مدنظر است اعلام گردد):

- طول دوره پیشنهادی بهره‌برداری، نگهداری و راهبری پروژه:

- سایر موارد:

 

6- تعهداتی که برای سرمایه پذیر پیش‌بینی‌شده است

- تأمین زمین و امکان دسترسی به سایت:

- تأمین آب خام/ فاضلاب:

- تأمین برق در دوره بهره‌برداری (هزینه برق مصرفی با سرمایه‌گذار است):

- خرید آب/ پساب در طول دوره بهره‌برداری تجاری:

- سایر موارد:

 

7- میزان آب/ پساب قابل‌برنامه‌ریزی جهت استفاده از اعتبارات ردیف خرید تضمینی

(به‌صورت سالیانه تا سال افق پروژه بر اساس نیاز آبی مصوب ارائه شود و سپس با توجه به شرایط اجرایی و حقوقی قراردادهای خرید تضمینی و ظرفیت‌های ایجادشده در تأسیسات، پیشنهاد ظرفیت‌های تضمین‌شده خرید آب/ پساب سالیانه داده شود.)

 

8- محل‌های تحویل و مشخصات آب خام/ فاضلاب و آب شرب/ پساب در پروژه

 

9- برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه پروژه (در سناریوهای مختلف)


           برآورد هزینه‌های بروز شده سرمایه‌گذاری اولیه:

- توضیح: این هزینه‌ها باید برای ارسال تهیه گزارش و شرایط و نوع قرارداد به‌روزرسانی شده باشند و به تفکیک اجزای مختلف پروژه و حداقل در بخش‌های خرید و اجرا به‌صورت مجزا ارائه شوند:

 

10- برآورد هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (Overhaul)

- توضیح: هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی، می‌بایست در قالب جدول ذیل و بر اساس عمر مفید تجهیزات در سال‌های موردنیاز آورده شود. در برآورد زمان اعمال اورهال باید ضوابط و قوانین موجود در خصوص استهلاک تأسیسات مدنظر قرار گیرد و نحوه محاسبه و تعیین تعدیل سالیانه باید مشخص گردد.


11- نحوه محاسبه استهلاک

      درصورتی‌که ط.ل عمر تأسیسات، کمتر از دوره بهره‌برداری تجاری باشد محاسبه و اعمال استهلاک بر اساس ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و درصورتی‌که طول عمر تأسیسات بیشتر از دوره بهره‌برداری تجاری باشد، محاسبه و اعمال استهلاک به نسبت سنوات دوره بهره‌برداری تجاری لحاظ خواهد گردید.

 

12- نحوه محاسبه ارزش اسقاط

      با توجه به اینکه در پروژه‌های BOO، سرمایه‌گذار در پایان بهره‌برداری تجاری مالک تأسیسات و ساختمان‌های موجود می‌باشد، می‌بایست ارزش اسقاط محاسبه گردد و در درآمدهای سرمایه‌گذار در پایان دوره بهره‌برداری تجاری لحاظ شود. ارزش اسقاط موارد مذکور به شرح ذیل و به تفکیک برآورد می‌گردد:

 

13- برآورد هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالیانه پروژه

در این بخش باید هزینه‌های نیروی انسانی، مواد مصرفی، تعمیر و نگهداری، مدیریت و راهبری سالیانه پروژه همراه با مبانی برآورد برای سال تهیه گزارش در قالب جداول ذیل ارائه گردد.14- شرایط و مبانی مدل مالی

- شرایط و مبانی مدل مالی بر اساس راهنمای ابلاغی شماره (03) تهیه و ارائه شو که نتایج آن به شرح زیر است:

 

مفروضات مدل مالی با احتساب تورم:

- نرخ تعدیل هزینه‌ها در دوران ساخت:

- نرخ رشد هزینه‌ها در دوران بهره‌برداری تجاری:

- نرخ رشد درآمدها:

- آیا پیش‌خرید محصول (معادل یک سال اول بهره‌برداری تجاری) در نظر گرفته‌شده است؟

 

نتایج مدل مالی:

- سهم بخش تعدیل‌پذیر و تعدیل ناپذیر قیمت محصول به‌صورت درصد:

- قیمت محصول پروژه (شامل تعدیل‌پذیر و تعدیل ناپذیر) به‌صورت جدول ذیل برای نرخ‌های مختلف بازده انتظاری و دوره‌های بهره‌برداری تجاری:


- ارائه تحلیل حساسیت برای انتخاب ضریب افزایش هزینه‌ها و درآمدها.

- ارائه تحلیل حساسیت برای تأثیر اعمال شرایط تعدیل‌پذیری بخشی از قیمت محصول.

- ارائه تحلیل حساسیت (مشابه جدول و نمودار ذیل) تأثیرات تغییرات هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره‌برداری در قیمت محصول (شامل تعدیل‌پذیر و تعدیل ناپذیر).
- ارائه تحلیل‌های اقتصادی در سناریوهای مختلف. (در پروژه‌هایی که چند گزینه اجرایی برای آن‌ها قابل‌تصور است)

- ارائه تحلیل حساسیت برای انتخاب دوره بهره‌برداری تجاری.

- آیا حدود قیمت برآورد شده خرید تضمینی محصول با توجه به قیمت واقعی تمام‌شده آب در محل قابل توجیه
می‌باشد؟ توضیح داده شود:پیشنهاد مشاور در خصوص دوره بهر‌ه‌برداری تجاری، نرخ بازده داخلی و نرخ رشد درآمدها و هزینه‌های بهر‌ه‌برداری با توجه به مفروضات مدل مالی:
نام کارشناس/ کارشناسان تهیه‌کننده گزارش توجیهی مالی پروژه به روش BOO, BOT, ROT:

عنوان/ نام، مهر و امضای تعهدآور مشاور تهیه‌کننده گزارش توجیهی احداث پروژه به روش BOO, BOT, ROT:

عنوان/ نام و مهر و امضای بالاترین مقام اجرایی در دستگاه ذی‌ربط:

 

با سپاس از نظرات کارشناسان ذیل که در تهیه این راهنما همکاری نمودند

اسامی به ترتیب حرف الفبا

- اسکندری، ملیحه

- امین، مجید

- بختیار، شهاب‌الدین

- جوادی، مهدی

- حبیب‌اللهی، داوود

- خوش‌رو، غزاله

- رضایی، مجید

- زرنگ، مریم

- شمسی، مالک

- طباطبایی، سید علی

- علیپور، رامین

- قدیمی، علیرضا

- کشفی، سید حمیدرضا

- گلریزان، فریبا

- محمود زاده، مجید


موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد