اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56
وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مصوبه هیأت وزیران - شماره: 226157/ت46766ه
226157
1390/11/18
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد