آیین نامه اجرایی ماده 56
وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مصوبه هیأت وزیران - شماره: 87544/ت43832ه - آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده "56" قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د
87544
1389/04/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد