آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - مصوبه هیأت وزیران - شماره: 159333/ت48209ه - قانون مشارکت دولتی خصوصی
159333
1391/08/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد