راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1)
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - شرکت کیلو پیکو آرین (مهندسان مشاور فناوری)؛ کمیته تخصصی نظام فنی اجرایی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
159
1394/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد