راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل
تهیه کننده: وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - شماره: 92/33064 - به استناد ماده 6 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح
629
1392/04/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد