راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها
تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات - شماره: 54/5898-105/8053 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی ط
214
1379/11/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد