راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها
تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات - شماره: 54/488-102/660 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح
205
1379/02/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد