پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - شرکت مهندسی مشاور نگراندیش؛ کمیته تخصصی اجتماعی، حقوقی و میراث فرهنگی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
437
1394/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد