ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - کمیته فنی شماره 6
202
1383/09/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد