راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌
سازمان برنامه و بودجه، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی،اجتماعی و انتشارات - شماره: 54/358-102/449 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل ا
176
1377/03/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد